Tessa Windhoudt

Tessa Windhout 50 x 60

Tessa Windhoudt, onderwatersprookje, 40 x 30

Tessa Windhoud, 40 x 30, 5e opdracht

Tessa Windhoud, neefje, 80 x 60

Tessa Windhoud, vrij naar oude meesters, 30 x 40, 3e opdracht

Tessa Windhoudt, vrij naar oude meesters, 40 x 30, 2e opdracht