Renata Niemeijer

Renata Niemeijer, 40 x 30

Renata Niemeijer, schitterend, 30 x 40

Renata Niemeijer, Het Heilige Hart, 63 x 45

Renata Niemeijer, Het Heilige Hart, 63 x 45

Renata Niemeijer

Renata Niemeijer, de grote boze… 40 x 30

Renata Niemeijer, 40 x 30 4e opdracht

Renata Niemeijer, 40 x 30 4e opdracht

Renata Niemeijer, naar de waarneming, 3e opdracht, 40 x 30

Renata Niemeijer, vrij naar oude meesters, 30 x 40, 2e opdracht