Lot Janssen

Lot Janssen, 50 x 50

Lot Janssen, 30 x 40

Lot Janssen, Tweede fase

Lot Janssen 30 x 40

Lot janssen, 30 x 40

Lot Janssen, naar Claesz, 30 x 40

Lot Janssen, naar de waarnemening, 40 x 30

Lot Janssen, ons paard, 40 x 30

Lot Janssen, mijn lievelingsbeek, 40 x 30