Lily Wang

Lily Wang, 20,5 x 28

Lily Wang, Taiwan, 63 x 45

Lily Wang, 28 x 20,5

Lily Wang, 100 x 120

Lily Wang, Gloria, met bladgoud, 50 x 50

Lily Wang, kraan, 30 x 40, 5e opdracht

Lily Wang, koude bloei, 15 x 20

Lili Wang, Ananas, naar de waarneming, 40 x 30, 3e opdracht

Lily Wang, vrij naar oude meesters, 2e opdracht, 30 x 40