Lianne Evers

Lianne Evers, naar de waarneming, 3e opdracht

Lianne Evers, 40 x 30, vierde opdracht

Lianne Evers, naar van Aelst, 40 x 30, tweede opdracht

Lianne Evers, 1e opdracht, naar de waarneming, 20 x 30