Henriette Groeneveld

Henriette Groeneveld, 4e opdracht, 40 x 30

Henriette Groeneveld, naar de waarneming, 30 x 40, 3e opdracht

Henriette Groenveld, vrij naar oude meesters, 30 x 40, 2e opdracht