Hennie Janssen

Hennie Janssen 40 x 40

Hennie Janssen, 60 x 40

Henriette Groeneveld 6e opdracht, 30 x 40

Hennie Janssen, 60 x 40

Hennie Jansen, 15 x 20

Hennie Janssen, naar Jan Mankes, 50 x 33

Hennie Janssen, naar E. Amman-Jean, 80 x 60

Hennie Jansen, 30 x 40, 7e opdracht

Hennie Janssen, 30 x 40, 6e opdracht

Hennie Janssen, 30 x 20, 5e opdracht

Hennie Janssen, arabier, naar 19e eeuwse meester, 60 x 44

Hennie Janssen, dame, 40 x 30, 4e opdracht

Hennie Janssen, 40 x 30, naar de waarneming, 3e opdracht

Henny Janssen, vrij naar oude meesters, 30 x 40, 2e opdracht