Helma Nijenhuis

Helma Nijenhuis, oud meisje zonder parel, 4e opdracht, 40 x 30

Helma Nijenhuis, naar de waarneming, 30 x 40, 3e opdracht

Helma Nijenhuis, vrij naar Chardin, 40 x 30, 2e opdracht