Evelyn Brezet

Evelyn Brezet, 40 x 30

Evelyn Brezet, Vuilwerking 42,5 x 60

Evelyn Brezet, bloesem, 40 x 30

Evelyn Brezet, kerkuil, 30 x 40

Evelyn Brezet, Bredevoort, 30 x 40

Evelyn Brezet, 40 x 30, 4e opdracht

Evelyn Brezet, naar de waarneming, 30 x 40, 3e opdracht

Evelyn Brezet, vrij naar oude meesters, 2e opdracht, 30 x 40