Arie Hollart

Arie Hollart, appelstilleven, 21 x 28

Arie Hollart, schilderstilleven met pauzemoment,30 x 45