Hans Versteeg

Hans Versteeg, 40 x 30, 4e opdracht

Hans Versteeg, naar de waarneming 30 x 40, 3e opdracht

Hans Versteeg, vrij naar oude meesters, 40 x 30, 2e opdracht