Hennie Janssen

Hennie Jansen, 30 x 40, 7e opdracht

Hennie Janssen, 30 x 40, 6e opdracht

Hennie Janssen, 30 x 20, 5e opdracht

Hennie Janssen, arabier, naar 19e eeuwse meester, 60 x 44

Hennie Janssen, dame, 40 x 30, 4e opdracht

Hennie Janssen, 40 x 30, naar de waarneming, 3e opdracht

Henny Janssen, vrij naar oude meesters, 30 x 40, 2e opdracht